Cele i założenia programowe studiów - Menedżer Zarządzania Procesami Jakościowymi

image

Cele i założenia programowe studiów

Menedżer Zarządzania Procesami Jakościowymi (MZPJ)

imagePodyplomowe Studia „Menedżer Zarządzania Procesami Jakościowymi” realizowane są przez Lidera - WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA – SZKOŁĘ WYŻSZĄ oraz przez firmę MALINOWSKI & PARTNERS, BOGDAN MALINOWSKI - Partnera Projektu.
Głównym celem projektu jest uzupełnienie wiedzy, podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczestników studiów, przydatnych na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych, a także wpłynięcie na pozytywne zmiany osobowościowe uczestników studiów. Cele szczegółowe polegają na nabyciu praktycznych umiejętności zarządzania procesami jakości w przedsiębiorstwie oraz konstruowania i wykorzystania narzędzi wspomagających proces zarządzania. Umiejętności te umożliwią wprowadzenie krok po kroku systemu zarządzania procesami w przedsiębiorstwie, a następnie podjęcie pracy w charakterze pełnomocnika ds. jakości lub audytora wewnętrznego. 

Ramowy program studiów

 LP Przedmiot semestr Liczba godzin
 1 Praktyczne aspekty zarządzania w organizacji I 8
 2 Podejście procesowe w systemie zarządzania jakością ISO 9001 I 10
 3 Projektowanie i modelowanie procesów I 12
 4 Wdrożenie systemu zarządzania jakością w organizacji I 8
 5 Cykl zarządzania projektem a podejście procesowe I 18
 6 TQM - Kompleksowe zarządzanie jakością I 6
 7 Zintegrowany system zarządzania procesami (ISO 9001, ISO 14001, PN N 18001) I 18
 8 CAF- Powszechny Model Samooceny I 8
 9 Funkcje i zadania menedżera jakości I 8
 10 Seminarium dyplomowe I 
  suma godzin w I semestrze   96
 1 Seminarium dyplomowe II 
 2 Narzędzia doskonalenia systemu zarządzania jakością II8
 3 Audyt wewnętrzny II 16
 4 Model Doskonałości EFQM, Model doskonalenia zarządzania Polską Nagrodą Jakości, Samoocena organizacji II 8
 5 Komunikacja w nowej procesowej organizacji II 8
 6 Metody projektowania i doskonalenia jakości produktów/usług II 8
 7 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością II 8
 8 Organizacja spotkań i wystąpienia publiczne II 6
 9 Strategiczna Karta Wyników - przy realizacji strategii budowania wartości firmy II 10
 10 Six Sigma II 16
 11 Benchmarking II 8
  suma godzin w II semestrze   96
  suma godzin całych studiów  192

Studia ukierunkowane są na praktykę, dlatego oprócz wykładów podstawę zajęć stanowić będą ćwiczenia, warsztaty oraz wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami. W trakcie studiów studenci przygotują pod kierunkiem promotora pracę dyplomową na przykładzie własnego miejsca pracy. Udział w zajęciach, zaliczenie poszczególnych przedmiotów, zdanie ustnego egzaminu końcowego oraz napisanie pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej będzie podstawą uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Niezależnie od tego na zakończenie I semestru zostanie przeprowadzony egzamin na „Audytora Wewnętrznego” oraz po II  semestrze na „Menedżera Jakości”. Po pozytywnym zaliczeniu tych egzaminów zostaną wystawione certyfikaty „Audytora Wewnętrznego”  i „Menedżera Jakości”.
Studentom zapewni się materiały dydaktyczne. Wiedza praktyczna  wraz z konkretnymi przykładami  do zastosowania będzie przedstawiona w formie podwójnego pakietu edukacyjnego tj. poradnika „Krok po kroku jak wdrożyć system zarządzania procesami wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów” oraz 4 prezentacji w celu wykorzystywania do szkoleń wewnętrznych.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona główna | O projekcie | Warunki